Comunicat coordinadora d'afa/ampa de les escoles públiques de gràcia i la resposta rebuda

Dues de les tres persones que formem la Junta de Gamin.cat tenim els nostres infants a escoles de Gràcia. De fet, la presidenta, forma part de la Coordinadora de les escoles de Gràcia. Per això sabem de primera ma quins temes s'aborden i, evidentment, com enfoquen el tema de la inclusió.

Respecte al Comunicat de les Escoles Públiques de Gràcia, elaborat a mitjans de juliol com a resposta a l'anunci de Departament d'Educació de l'apertura del curs 2020-2021, fem un seguit de consideracions i explicitem dubtes i queixes sobre diferents aspectes del document a través d'aquest pdf: Comunicat Coordinadora de Gràcia.

La resposta a les inquietuts d'aquest Comunicat de la Coordinadora de Gràcia la van rebre el passat 5 d'agost i la reproduïm a continuació:

...vam tenir una reunió amb el director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa, Juan José Falcó, i el director general de Centres Públics i actual president del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep González-Cambray.

A la reunió -on vam ser presents representants de la Coordinadora de Gràcia i la presidenta de la FaPaC, Belén Tascón- vam exposar la preocupació que es viu als centres per afrontar un context de pandèmia -i els protocols derivats- amb pràcticament els mateixos docents, recursos materials i espais. Per part del Departament i el Consorci, el que ens van traslladar va ser prou clar:

Entenen que tot queda recollit tant en els documents que ja van publicar al juliol, el 'Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia', com en els documents complementaris. Així, consideren que en aquests textos es resolen les casuístiques per tal que les direccions puguin redactar els Plans d'actuació de cada centre. Qualsevol recurs de més que fes falta per tal de complir amb els protocols s'ha de comunicar via Inspecció i tant el Departament com el Consorci hi posaran remei. No tenen constància de que les escoles els hagin comunicat mancances de personal i de recursos que dificultessin la reobertura del centre i la redacció dels protocols. L'administració educativa decidirà el repartiment dels recursos. En el cas del recursos humans, un criteri de repartiment serà posar un docent addicional en els grups amb sobrerrati (>25 o >30).

La previsió de personal, tant docent com no docent, de cara el curs vinent també afirmen que serà suficient, tot i que saben que a molts centres no arribarà cap docent ni personal extra. Així com el pressupost que s'ha previst. En tot cas, però, fins a principis de setembre no es conclourà el procediment administratiu per fer efectives les noves incorporacions. Constatem, doncs, que no s'ha establert cap procediment extraordinari per fer front de manera més ràpida i àgil a aquesta situació excepcional.

Sobre la inclusió, asseguren que es preservarà el model actual, tot i que afirmen que en aquest camp encara hi ha molt camí per recórrer. Preguntats sobre com garantiran el dret a l'educació de l'alumnat que no pot seguir l'ensenyament telemàtic en cas d'un nou confinament, admeten que "malauradament no es pot arribar a tothom". També expliquen que s'ha preservat l'educació compartida, tot defensant el model de centres especialitzats, el quals han estat declarats serveis essencials.

Per altra banda, afirmen que tots el centres han estat atesos i que totes les casuístiques han estat tractades. Així doncs, si algun centre no ho creu així, afirmen que és perquè la casuística s'ha generat després, perquè les direccions no s'han llegit bé els documents i/o perquè no han sabut traslladar bé la informació a les famílies. Sigui com sigui, entenen que com de cara al setembre els Plans d'actuació s'hauran de revisar, qualsevol problemàtica que hagi sorgit més tard miraran de resoldra-la aleshores. Manifesten que cal assegurar que les famílies estiguin ben informades dels Plans d'Actuació de cada Centre, i es puguin resoldre els dubtes abans de la seva presentació i votació al Consell Escolar del Centre. Reconeixen que hi ha hagut problemes amb les direccions de secundària però, segons diuen, ja s'han resolt a partir de reunions que les direccions han mantingut recentment amb la Direcció General.

Finalment manifesten que els recursos addicionals Covid-19 no pretenen resoldre els dèficits crònics de l'educació pública a Catalunya, que l'objectiu és mantenir el mateix nivell d'atenció que abans de la pandèmia. En la seva opinió, l'origen del malestar plasmat en el comunicat pivota en la manca de comunicació/ informació.

Per nosaltres, per tant, la conclusió és clara: hem de seguir treballant conjuntament (Direccions - AFA's) per fer que els projectes d'escola sobrevisquin de la manera més òptima dins la nova normalitat i, per això, hem de fer arribar tot els nostres reclams al Departament que es qui la responsabilitat principal i la capacidat per regular un inici de curs segur i respectuós per les mestres, les criaturas i les famílies. Existeixen vies, plans i organitzacions que poden fer viable el mantenimient dels avenços pedagògics amb els protocols de Salut, no volem assumir ni podem permetre cap pèrdua de qualitat de l'educació i tampoc la googlelització de l'ensenyament (quan es tenen en compte possibles escenaris de confinament, però fins i tot també a l'escola). Les famílies tampoc no volem assumir un sobrecost -monitoratge, neteja, sabons, mascaretes, …- en forma d'augment de quota de material per l' inici de curs per fer front a totes les mesures que estableixen des dels depatxos sense una indicació clara i expressa de com es pagaran. No volem que ens tornin a dir que si alguna cosa no s'ha resolt és perquè no ha estat comunicada per les direccions, no han -les mestres- ni hem -les famílies- llegit la documentació o no ens hem informat bé. I és per això que també vam expressar la necessitat de fer reunions a tres (Departament - direccions - AFA's) per tal que totes les parts implicades puguem, alhora, contrastar les informacions que se'ns traslladin.

Continuarem exigint.

Seguim,

Coordinadora d'AMPA's de Gràcia


Des de Gamin.cat ens preguntem on són les grans associacions que haurien de vetllar pel "malauradament no arribarem a tothom" perquè queda clar que afecta directament als nostres infants, i que continuen sent invisibles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada